Стефанчук юридична дидактика скачати 18.08.2018 – Категория: Автомобильное право

Тема Вступ до правової педагогіки. Предмет, цілі, завдання, система правової педагогіки

Правова педагогіка

Тема 1. Вступ до правової педагогіки. Предмет, цілі, завдання, система правової педагогіки.

Взаємозв’язок правової держави, правопорядку і педагогіки. Основні системні педагогічні явища (освіта, навчання, виховання і розвиток). Урахування педагогічних закономірностей, механізмів та феноменів у законотворчій політиці, в управлінській нормотворчості. Правоохоронна діяльність і педагогіка. Система правового всеобучу і правового виховання різних категорій населення.

Педагогічна дійсність у правовій сфері суспільства як реально існуюче явище, що впливає на стан і удосконалення правової сфери. Форми існування педагогічної дійсності: педагогічні факти (як відносно поверхневі педагогічні явища), педагогічні закономірності (об’єктивно існуючі стійкі, повторюючи причинно-наслідкові зв’язки педагогічних проявів та їх сутностей); педагогічні механізми (як закономірні зміни від педагогічної причини до педагогічного наслідку).

Правова педагогіка як міждисциплінарна сфера наукових знань, галузь педагогічної науки. Об’єкт і предмет правової педагогіки, основні завдання.

Історія розвитку правової педагогіки, періоди розвитку галузі, структура правової педагогіки.

Методологія правової педагогіки. Загальна методологія як квінтесенція загальних методологічних принципів педагогічної науки. Спеціальна методологія правової педагогіки. Методи і методика юридично-педагогічного дослідження.
^

Юридична освіта в Україні. Професійний портрет (модель) особистості юриста (професіональна спрямованість, морально-психологічна та професійно-ділова підготовка). Принципи навчання юристів (змістові, організаціно-методичні). Принципи виховання юристів. Історія розвитку правової педагогіки.
^

Сутність методичної системи навчання юристів. Зміст юридичної освіти . Професіоналізм юриста як сукупність знань, умінь і навичок. Методи навчання юристів. Організаційні форми навчання.
^
Тема 5. Правове виховання і профілактика професійних деформацій особистості.

Завдання правового виховання у роботі з кадрами правоохоронних органів. Правове виховання в процесі навчання, формування професійних умінь. Професійні деформації як негативний вияв змін в особистості професіонала. Типові ознаки професійної деформації співробітників правоохоронних органів. Психолого-педагогічні шляхи профілактики професійних деформацій.
^

Місце професійної підготовки у підвищенні професіоналізму спеціалістів правоохоронних органів; специфічні і загальні педагогічні завдання підготовки; часткові педагогічні задачі.

Педагогічні принципи професійної підготовки як спеціальна система основних, вихідних вимог до побудови процесу підготовки спеціалістів правоохоронців.

Змістові педагогічні принципи професійної підготовки (професійно-педагогічної цілеспрямованість, громадянськості, професійної відповідальності). Організаційні педагогічні принципи (педагогічної ефективності професійної підготовки, плановості та дисципліни підготовки, диференціації підготовки, повноцінного забезпечення).

Методичні принципи професійної підготовки (виховуючого і розвиваючого навчання, свідомості й активності, образності та насиченості, алгоритмізації, професіоналізації навчальних труднощів, професійної надійності, максимального наближення умов навчання до реальних оперативно-службових та службово-бойових умов).
^

Алгоритм підготовки занять з професійної підготовки спеціальних груп (підготовка до заняття; організаційні частини заняття). Методика проведення. Навчальне моделювання реальних умов на заняттях. Професійна майстерність групи, її структура (функціональність, тактична підготовка, професійна надійність). Організаційна підготовка, мета та форма проведення. Професійно-педагогічна підготовка: загальна характеристика.

^

Поняття екстремальності. Екстремальні ситуації (від лат. – extremum – крайній, межовий) як ситуації, де перед людиною виникають труднощі, що зобов’язують її до повного, крайнього, межового напруження сил і можливостей з метою розв’язання задачі.

Екстремальні фактори в правоохоронній діяльності (тимчасові, діяльнісні та особистісні), їх характеристика.

Типи екстремальних ситуацій та тенденції до їх ускладнення.

Система підготовки співробітників до дій в екстремальних умовах. Види екстремальності підготовки. Професійно-психологічна підготовка, її сутність, мета, завдання, види і зміст.

Фізична підготовка до дій в екстремальних умовах. Педагогічне забезпечення підготовки співробітників до дій в екстремальних умовах.


Тема семінарського заняття № 1. Предмет, цілі та завдання правової педагогіки. Педагогіка в правоохоронній діяльності.

 1. Правова педагогіка як міждисциплінарна сфера наукових знань.

 2. Історія розвитку правової педагогіки.

 3. Методологія правової педагогіки.

 4. Педагогіка в діяльності різних спеціалістів правоохоронних органів.

 5. Віктимологічна профілактика, основні заходи.


Тематика творчих завдань

 1. Взаємозв’язок правової педагогіки з іншими науковими галузями.

 2. Історичний шлях розвитку правової педагогіки.

 3. Педагогічна профілактика як використання педагогічних засобів в попередженні злочинів.

 4. Педагогічні аспекти індивідуальної профілактики.


Тема семінарського заняття № 2. Превентивна, виправна та постпенітенціарна педагогіка.

 1. Педагогічна система попередження злочинності.

 2. Сутність, суб’єкти, умови пенітенціарної педагогіки.

 3. Педагогічні основи адаптації засуджених до умов позбавлення волі.

 4. Соціально-психологічна характеристика колективу засуджених.

 5. Ієрархічна система груп засуджених негативної спрямованості.

 6. Педагогічні умови реалізації засобів перевиховання.

 7. Підготовка засуджених до звільнення.

 8. Постепенітенціарна педагогіка.


Тематика творчих завдань

 1. Педагогіка перевиховання А.С.Макаренка.

 2. Особливості ресоціалізації засуджених.

 3. Педагогічні умови перевиховання.

 4. Методи ранньої превенції.


Тема семінарського заняття № 3. Педагогіка юридичної освіти.

 1. Юридична освіта в Україні.

 2. Професійний портрет (модель) особистості юриста.

 3. Принципи навчання та виховання юристів.

 4. Зміст юридичної освіти.

 5. Методи та форми навчання юристів.


Тематика творчих завдань

 1. Юридична освіта в європейських країнах.

 2. Система підвищення кваліфікації юристів: напрями розвитку.

 3. Професіограма юриста.

 4. Ділова гра як один із методів навчання юристів.


Тема семінарського заняття № 4. Педагогіка управління правоохоронним органом

 1. Педагогічна концепція управління правоохоронним органом.

 2. Педагогічні технології в організації життя і діяльності правоохоронного органу.

 3. Педагогіка прикладу особистості та стилю діяльності керівника.

 4. Педагогічні технології підвищення прикладу особистості керівника і методів його роботи.


Тематика творчих завдань

 1. Педагогіка в діяльності спеціалістів різних служб правоохоронних органів.

 2. Модель особистості сучасного керівника органів внутрішніх справ.

 3. Прояви педагогічної техніки в діяльності юриста.

 4. Педагогічна концепція управління правоохоронним органом.


Тема семінарського заняття № 5. Правове виховання і профілактика професійних деформацій особистості співробітників правоохоронних органів.

 1. Мета правового виховання, її об’єктивний характер.

 2. Процес правового виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили.

 3. Етапи процесу правового виховання.

 4. Управління процесом правового виховання.

 5. Загальні методи виховання. Класифікація методів правового виховання.

 6. Форми організації правового виховання.

 7. Психолого-педагогічні шляхи профілактики професійних деформацій.


Тематика творчих завдань

 1. Взаємозв’язок індивідуальних, колективних і масових форм правового виховання.

 2. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів правового виховання.

 3. Перспективи розвитку форм організації правового виховання.

 4. Професійні деформації особистості співробітників правоохоронних органів.


Тема семінарського заняття № 6. Дидактика професійної підготовки в правоохоронній діяльності.

 1. Педагогічні принципи професійної підготовки спеціалістів правоохоронців.

 2. Змістові педагогічні принципи професійної підготовки спеціалістів правоохоронців.

 3. Організаційні педагогічні принципи спеціалістів правоохоронців.

 4. Методичні принципи професійної підготовки спеціалістів правоохоронців.


Тематика творчих робіт

 1. Дидактичні принципи навчання.

 2. Педагогіка у діяльності прокурора.

 3. Педагогіка у діяльності судді.

 4. Педагогічна техніка правоохоронця щодо використання мовленнєвих і не мовленнєвих засобів.


Тема семінарського заняття № 7. Особливості організації та методика занять із професійної підготовки спеціальних груп

 1. Алгоритм підготовки занять з професійної підготовки спеціальних груп (підготовка до заняття; організаційні частини заняття).

 2. Навчальне моделювання реальних умов на заняттях.

 3. Професійна майстерність групи, її структура (функціональність, тактична підготовка, професійна надійність).

 4. Організаційна підготовка, мета та форма проведення.


Тематика творчих завдань

 1. Педагогічні вимоги до підготовки правоохоронців в умовах екстремальності.

 2. Підготовка спеціальних груп, їх професійна майстерність.

 3. Структура професійної майстерності спеціальних груп правоохоронних органів.


Тема семінарського заняття № 8. Екстремально-юридична педагогіка. Система підготовки співробітників до дій в екстремальних умовах

 1. Поняття екстремальності.

 2. Екстремальні фактори в правоохоронній діяльності, їх характеристика.

 3. Типи екстремальних ситуацій та тенденції до їх ускладнення.

 4. Система підготовки співробітників до дій в екстремальних умовах.


Тематика творчих завдань

 1. Види екстремальності підготовки.

 2. Професійно-психологічна підготовка, її сутність, мета, завдання, види і зміст.

 3. Фізична підготовка до дій в екстремальних умовах.

 4. Педагогічне забезпечення підготовки співробітників до дій в екстремальних умовах.


Схожі:

Питання до державного іспиту з педагогіки
Предмет педагогіки. Педагогіка як система педагогічних наук. Взаємозв’язок педагогіки та інших наук про людину. Роль Я. А. Коменського...
Олександра Довженка Кафедра загальної І соціальної педагогіки та...
Тема Загальні засади педагогіки. Методи науково-педагогічних досліджень. (Об’єкт, Предмет педагогіки. Система освіти, навчання І...
Питання до державного іспиту з педагогіки для соціологів
Предмет педагогіки. Педагогіка як система педагогічних наук. Взаємозв’язок педагогіки та інших наук про людину
Питання до державного екзамену з педагог І ки
Педагогіка як наука, її становлення І розвиток. Предмет І завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки
Питання до курсового іспиту з історії педагогіки
Сутність, предмет, завдання історії педагогіки як науки І навчальної дисципліни. Методи історико-педагогічних досліджень
Структура залікових кредитів дисципліни Модуль Загальні основи й теорія виховання
Тема Загальні засади педагогіки. Методи науково-педагогічних досліджень. (Об’єкт, Предмет педагогіки. Система освіти, навчання І...
З правової статистики
Предмет, метод І зміст науки правова статистика. Взаємозв’язок правової статистики з суспільними І правовими науками
Питання до державного іспиту з педагогіки та історії педагогіки історія педагогіки
Педагогічні погляди давньогрецьких філософів: (за вибором) Піфагор, Геракліт, Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель
Методологічні основи правового виховання
Конституції України мети формування демократичної, соціальної, правової держави залежить від багатьох передумов, серед яких – наявність...
Тема Поняття та основні ознаки правової держави
Мета: ознайомитсь з поняттями «правова держава», «громадянське суспільство», «політична система суспільства», виявити основні ознаки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы

mir.zavantag.com
Источник: http://mir.zavantag.com/pravo/7018/index.html

Ваш комментарий